اصول ۱۲ گانه، سند اراده دولت در مبارزه با فساد

اصول ۱۲ گانه، سند اراده دولت در مبارزه با فساد
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اصول ۱۲ گانه، سند اراده دولت در مبارزه با فساد است و باید ناظری هم باشد تا در نقاط مختلف کشور اجرا شود.
منبع خبر : iribnews.ir