قطعی برق خاموشی های امروز طبق برنامه بود

قطعی برق خاموشی های امروز طبق برنامه بود
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر علت خاموشی های امروز را طبق برنامه عنوان کرد.
منبع خبر : iribnews.ir