دولت برای تسهیل صدور مجوز ها اقدام کند

دولت برای تسهیل صدور مجوز ها اقدام کند
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: بیش از ۱۰ سال است که تقاضای مجلس از دولت برای تسهیل در صدور مجوز ها به جایی نرسیده است.
منبع خبر : iribnews.ir