لزوم بازنگری در قوانین نظام پرداخت

لزوم بازنگری در قوانین نظام پرداخت
رئیس مرکز مطالعات سازمان استخدامی کشور گفت: اولویت دولت این است که شکاف را در پرداخت کم و عدالت را بین مشاغل مختلف برقرار کند.
منبع خبر : iribnews.ir