معاون وزیر راه و شهرسازی گفت : 32 درصد جمعیت شهری گرفتار بافت های فرسوده هستند .

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت : 32 درصد جمعیت شهری گرفتار بافت های فرسوده هستند .
آقاي آئيني افزود: طبق برنامه از دي ماه سال گذشته تا دي ماه امسال 150 هزار واحد فرسوده نوسازي مي شود.
منبع خبر : iribnews.ir