تعامل سازنده دولت و مجلس، بسیار مفید و موثر است

تعامل سازنده دولت و مجلس، بسیار مفید و موثر است
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره هفتمین جلسه دیدار مجامع استانی نمایندگان با آقای رئیسی گفت: تعامل سازنده دولت و مجلس، بسیار مفید و موثر است.
منبع خبر : iribnews.ir