صنایع تبدیلی محرک اشتغال و تولید پایدار

صنایع تبدیلی محرک اشتغال و تولید پایدار
پنج واحد بسته بندی خشکبار نطقه ویژه اقتصادی بیرجند برای ۶۲ نفر اشتغال ایجاد کرد.
منبع خبر : iribnews.ir